Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej RODO) informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych przez Administratora.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 RODO, AMPER B R. OPAŁA SP. K.  informuje Państwa, że:
Administratorem Pani /Pana / Państwa danych osobowych jest AMPER B R. OPAŁA SP. K.  z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 7e, 59–700 Bolesławiec reprezentowana przez Robert Opała – Prezesa.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres siedziby firmy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b, c i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w celu realizacji umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy Spółką a Państwem. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych, w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, jest wypełnianie zobowiązań umownych. Odbiorcą danych będzie AMPER B R. OPAŁA SP. K.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi Klientów (np.: obsługi reklamacji), wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych przepisów prawa).

Posiada (-ją) Pani /Pan / Państwo prawo:

  • dostępu do treści swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • sprostowania swoich danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądania usunięcia swoich danych,
  • żądania ograniczenia lub przeniesienia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna (-ją) Pani / Pan / Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 7. pkt e) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłana na adres Administratora. Pani /Pana / Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Pana / Panią / Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest (Są) Pani / Pan / Państwo zobowiązany (-i) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie fakt, iż nie będziemy mogli świadczyć usług dla Pani / Pana / Państwa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,
Prezes Spółki Robert Opała